Навигација

ОГД19КН1 - Катастар непокретности 1

Спецификација предмета
Тип студијаАкадемске студије првог циклуса
Студијски програмГеодезија
НазивКатастар непокретности 1
АкронимСтатус предметаСеместарФонд часоваБрој ЕСПБ
ОГД19КН1обавезан32П + 2В5.0
Наставници
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
Условљност другим предметимаОблик условљености
Геодетски премјер 1За похађање наставе, одслушан предмет Геодетски премјер 1. За полагање испита, положен испит из предмета Геодетски премјер 1.
Циљеви изучавања предмета
Стицање теоријских и практичних знања о катастарском премјеру за израду катастарских планова, дигиталних катастарских планова и оснивању катастру непокретности, стварним правима на непокретностима и управном поступку и регистрима у свијету.
Исходи учења (стечена знања)
Коришћење стечених знања о катастару непокретности, изради дигиталних катастарских планова катастра непокретности и катастара водова, базе података ДКП-а, коришћењу доступних софтверских алата за оснивање, обнову и одржавање катастра непокретности
Садржај предмета
Основни појмови о премјеру и катастру и прописи. Историјски развој катастра. Увод у премјер непокретности и водова. Геодетска основа за премјер непокретности и водова. Мјерење и прикупљање описних података о непокретностима. Историјски развој и садржај катастра. Координатни системи и државни координатни систем. Топографски и катастарски симболи. Аналогни и дигитални геодетски и катастарски планови. Садржај ДКП. Примарне и секундарне методе прикупљања података и израду ДКП-а и завршна обрада ДКП. Одржавање, дистрибуција базе података и архивирање ДКП. Условно обликовање. Нумерисање парцела. Рачунање површина. Основни појмови о начину коришћења земљишта, културама и класама земљишта. Стварна права која се уписују у катастар непокретности. Основни појмови општег управног поступка и примјена у катастру непокретности. Уписи у катастар непокретности. Начин оснивања катастра непокретности. Излагање података премјера и катастарског класирања на јавни увид и утврђивање права на непокретностима. Обнова, одржавање и дистрибуција катастра непокретности. Основни појмови о регистрима непокретности у свијету.
Методе извођења наставе
Настава се одвија кроз предавања на којима се упознавати са теоријским основама и вјежбе на којим се израђује елаборат.
Литература
  1. Мацановић, Д.: Катастар непокретности – оптимални модел регистра непокретности, Архитектонско-грађевинско-геодетски факултет Универзитета у Бањој Луци, 2019.
  2. Миладиновић, М.: Катастар непокретности, Универзитет у Бањој Луци, Архитектонско-грађевинско-геодетски факултет, Бања Лука, 2013.
  3. Миладиновић,М.:Геодетски планови, Универзитет у Београду, Грађевински факултет, 2005.
  4. Мацановић, Д.: Катастар непокретности и потребе за комасацијом, Техника, Савез инжењера и техничара Србије, Београд, 2019.
  5. Мацановић, Д. и Ђурић, М.: Од настанка катастра у Босни и Херцеговини до катастра непокретности као регистра непокретности и стварних права на њима, VI Хрватски конгрес о катастру, Загреб, 2018.
Облици провере знања и оцењивање
Провјера знања: оцјењује се активност на предавањима и вјежбама (5 бодова), израђени елаборат (самосталност у изради, форма и садржина (10 бодова)), брани елабората по фазама израде (укупно 35 бодова) и завршни усмени испит (50 бодова).
Посебна назнака
--