Навигација

ОА19СП5 - Студио пројекат 5 - Урбане цјелине

Спецификација предмета
Тип студијаАкадемске студије првог циклуса
Студијски програмАрхитектура
НазивСтудио пројекат 5 - Урбане цјелине
АкронимСтатус предметаСеместарФонд часоваБрој ЕСПБ
ОА19СП5обавезан54П + 5В10.0
Наставници
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
Условљност другим предметимаОблик условљености
За полагање завршног испита: Позитивно оцијењене дефинисане предиспитне обавезе. Условљеност другим предметима: Студио пројекат 4 – Ансамбл, Урбанистичка техника и композиција.За слушање предмета – завршене предиспитне обавезе у Студио пројекту 4 и на Урбанистичкоj техници и композицији. За полагање предмета – положен испит из Урбанистичке технике и композиције и позитивно оцењени графички радови Студио пројекта 4.
Циљеви изучавања предмета
Основни циљ изучавања предмета је оспособљавање студената за бављење урбаним дизајном у најширем смислу. Студенти се упознају са комплексношћу градских простора, кроз проучавање и разумевање специфичних урбаних проблема и феномена и процеса њихове трансформације. Циљ је усвајање знања о савременим приступима, методама и техникама процеса урбанистичког пројектовања и развијање вештина за бављење креирањем развоја.
Исходи учења (стечена знања)
Оспособљавање за истраживање могућности унапређења урбанистичке структуре и идентификацију циљева и ефеката развоја. Савладавање метода и техника процеса урбанистичког пројектовања, примена савладане методологије процеса пројектовања до нивоа идејних архитектонских и конструктивних решењa. Студенти дају идејна урбанистичко-архитектонска решења вишефункционалних насељских целина за конкретна градска или ванградска подручја.
Садржај предмета
Израда урбанистичког пројекта одабране целине, који треба да разреши однос нових просторних облика архитектуре и новог саобраћајног система. Основни задатак је да се успешно прилагоде урбани контекст, просторни облици архитектуре и комуникационе трасе. Увођење студената у практичну примену теоријских знања из области урбанистичког планирања и пројектовања, кроз симулацију планерско-пројектантског процеса у коме је примаран урбанистички аспект задатка. Стицање знања и вештина у идентификацији и савладавању основних проблемских аспеката урбанистичког планирања и пројектовања (мултифункционалне) локације.
Методе извођења наставе
Предавања, вјежбе, радионице, дискусије, консултације, теренски рад, презентације. Учење и самостална израда графичких радова.
Литература
  1. Linč, Kevin. 1974. Slika jednog grada. [1960] Preveo Milutin J. Maksimović. Beograd: Građevinska knjiga.
  2. Radović, Ranko. 2003. Forma grada. Beograd: OrionArt.
  3. Đokić, Vladan. 2004. Urbana morfologija-grad i gradski trg. Beograd: Arhitektonski fakultet.
  4. Gel, Jan. 2018. Gradovi za ljude. Beograd: PALGO centar.
  5. Дијана Симоновић. 2014. Истраживање могућности обнове идентитета Бањалуке као пејзажног града путем урбанистичке регулације, (докторска дисертација). Бањалука: Архитектонско-грађевински факултет Универзитета у Бањалуци.
Облици провере знања и оцењивање
Активност у настави Предиспитне обавезе (графички радови, колоквијуми) Завршни испит