Навигација

ОА19СП9 - Студио пројекат 9 – Хибридна архитектура

Спецификација предмета
Тип студијаАкадемске студије првог циклуса
Студијски програмАрхитектура
НазивСтудио пројекат 9 – Хибридна архитектура
АкронимСтатус предметаСеместарФонд часоваБрој ЕСПБ
ОА19СП9обавезан74П + 5В10.0
Наставници
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
Условљност другим предметимаОблик условљености
СП7позитивно оцјењен графички рад СП7
Циљеви изучавања предмета
Предавања и вјежбе имају за циљ обједињавање и интегрисано сагледавање архитектонске и урбанистичке дјелатности кроз улогу архитекте – између „закона“ тржишта и постулата струке – како произвести добру архитектуру, а одговорити на захтјеве тржишта? На примјерима локалне и свјетске архитектуре, историјским и савременим примјерима, истражује се ова дуалност професије. Окосница изучавања хибридне архитектуре поставља се на линији идеја о мултифункционалности/функцијама архитектонских и урбаних простора, а прије тога на моно-функционалности. У односу на типолошко изучавање архитектуре, овај предмет поставља си за циљ размишљање ван тзв. функционалистичке архитектуре, те истраживање и пројектовање по принципу спајања многоструких функција архитектуре. Тако настали хибридни пограми мобилишу сву сложеност вјештина једног архитекте у настојању да пројектује исте у јединствене просторе који би у синтези суштински унапрјеђивали једни друге.
Исходи учења (стечена знања)
Метод рада на предмету је практични, пројектанстки са циљем производње идејног урбанистичко- архитектонског пројекта или рјешења са архитектонским детаљима. Студенти се обучавају у самосталном раду и мишљењу на пројекту у сложеним просторним и програмским контекстима.
Садржај предмета
Упознавање са типолошким приступом изучавања архитектонске дјелатности. Изучавања сложених типологија јавних објеката. Разумијевање функција архитектуре и програма у архитектури. Економисање у простору : квалитет простора. Изучавање „хибридних“ примјера у архитектури и урбанизму. Пројектовање „хибрида“ у простору.
Методе извођења наставе
Предавања, вјежбе (израда графичког рада према пројектном задатку), ХИБРИД радионица, консултације и испит.
Литература
  1. This is a Hybrid, An analyses of mix-use buildings by a+t, Steven Holl, Vitoria-Gasteiz, 2011
  2. Миленковић, В. Архитектонска форма и мулти-функција, Задужбина Андрејевић, Београд, 2004.
  3. Bernard Tschumi: Architecture concepts, Red is not a color, Rizzoli, 2012
Облици провере знања и оцењивање
Колоквијуми+графички рад 90 поена; испит 10 поена
Посебна назнака
Право изласка на испит имају само студенти са позитивно оцјењеним графичким радом и више од пола поена остварених предиспитним обавезама, Сви студенти који немају горе наведене услове дужни су да поново похађају предмет.