Навигација

Б14712 - Сензорна анализа намирница

Спецификација предмета
Тип студијаАкадемске студије првог циклуса
Студијски програмБиотехнолошко прехрамбени
НазивСензорна анализа намирница
АкронимСтатус предметаСеместарФонд часоваБрој ЕСПБ
Б14712обавезан73П + 0В7.0
Наставници
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
  Условљност другим предметимаОблик условљености
  /
  Циљеви изучавања предмета
  Да омогући студенту стицање теоријских и практичних знања о: сензорном квалитету производа и значају одабраних сензорних својстава за цјелокупан квалитет прехрамбеног производа, условима неопходним за објективно провођење сензорне анализе, грађом и функциојм чула човјека одговорних за идентификовање сензорних надражаја и утисака, као и практичном примјеном тестова и метода сензорне анализе намирница.
  Исходи учења (стечена знања)
  Послије реализације наставе и полагања испита студент треба бити оспособљен за самостално планирање, организовање и провођење одабраних тестова и метода сензорне анализе хране и пића, разумијевање, интерпретацију и кориштење резултата за тимски рад на контроли и управљању квалитетом производа у предузећима прехрамбене индустрије и/или контрлоним институцијама у циљу усаглашавања квалитета производа са прописаним, као и очекивањима потрошача на циљном тржишту.
  Садржај предмета
  Сензорна анализа као дио система квалитета; Квалитет прехрамбених производа - субјективан и објективан приступ; Услови неопходни за објективно провођење сензорне анализе (простор, опрема, прибор, припремање и сервирање узорака, оцјењивачи, дефинисање циља анализе и избор одговарајуће методе анализе); Важнија сензорна својства и анатомскофизиолошке основе сензорне анализе (Визуелни утисци и чуло вида, оцјењивање боје; Олфакторни утисци, оцјењивање мириса; Орални утисци, оцјењивање укуса и ароме; Звучни утисци; Хапте-кинестетски утисци; Текстура-конзистенција); принципи и поступци идентификовања и оцјењивања квалитета одабраних сензорних својстава и свеукупног квалитета прехрамбених производа, одговарајуће методе сензорне анализе и тестови.
  Методе извођења наставе
  Предавања, лабораторијске вјежбе, консултације.
  Литература
  1. Грујић Славица. 2015. Сензорна оцјена квалитета и прихватљивости прехрамбених производа./ Sensory evaluation of food products quality and acceptability. Технолошки факултет Универзитета у Бањој Луци, Бања Лука (БиХ). ISBN: 978-99938-54-54-8
  2. Popović-Raljić J. 2013. Senzorna analiza hrane i pića, Prirodno-matematički fakultet, Departman za geografiju, turizam i hotelijerstvo. Univerzitet Novi Sad.
  3. Radovanović R. i Popović-Raljić J. 2000/2001. Senzorna analiza prehrambenih proizvoda, Poljoprivredni fakultet,Univerzitet Beograd i Tehnološki fakultet, Univerzitet Novi Sad.
  4. Grujić Slavica, Spaho Nermina. 2010. Potrebe potrošača i kvalitet prehrambenih proizvoda.Univerzitet u Sarajevu, Poljoprivredno-prehrambeni fakultet. Sarajevo (BiH). ISBN: 978-9958-597-15-2.
  5. Stone H. and Sidel J., 2004. 3rd Edition. Sensory Evaluation Practices. Elsevier, Printed in Italy.
  Облици провере знања и оцењивање
  Писмене провјере и завршни испит.