Навигација

М11003 - Развој нових прехрамбених производа и процеса

Спецификација предмета
Тип студијаАкадемске студије другог циклуса
Студијски програмПрехрамбено инжењерство
НазивРазвој нових прехрамбених производа и процеса
АкронимСтатус предметаСеместарФонд часоваБрој ЕСПБ
М11003обавезан12П + 0В5.0
Наставници
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
  Условљност другим предметимаОблик условљености
  //
  Циљеви изучавања предмета
  Студент треба стећи основна знања о: поступцима и процедурама које је потребно реализовати у току развоја нових прехрамбених производа; факторима из окружења који могу имати значајан утицај на успјех/неуспјех у току развоја и комерцијализације новог производа; битним показатељима квалитета прехрамбених производа, предностима које доноси развој и увођење нових производа, и могућим ризицима; да се упознају са посебном категоријом нових производа, означеном као нова храна и новим састојцима који се могу користити за израду нових производа.
  Исходи учења (стечена знања)
  Оспособљавање студената за развој нових прехрамбених производа, упоређивање квалитета властитих са конкурентним производима на тржишту и креативан рад на побољшању квалитета властитих производа.
  Садржај предмета
  1. Класификација нових производа и њихове карактеристике. 2. Животни вијек производа и потреба за развој нових производа. 3. Фазаме у развоју нових прехрамбених производа (прикупљање идеја, дефинисање физичко-хемијских и сензорних својстава производа, израда модел узорка, сензорна анализа квалитета и прихварљивости производа, израда рецептуре, дефинисање поступака израде и најважнијих фаза технолошког процеса, технолошка линија,..., избор амбалаже, израда декларације у складу са важећим прописима, производња и пласман производа). 4. Битни показатељи квалитета прехрамбених производа. 5. Фактори који утичу на квалитет новог производа. 6. Поступци и активности неопходни за пласман новог производа на тржиште. 7. Примјена сензорних метода анализе у испитивању статуса новог производа на тржишту. 8. Нова храни као посебна категориа нових прехрамбених производа, предности и ризици њиховог увођења, прописи ЕУ о новој храни. 9. Законски прописи о квалитету и безбједности хране, декларисању и означавању упаковане хране. 10. Израда спецификација за нове прехрамбене производе, уз корштење знања из области технологије хране и одговарајућих законских прописа о храни.
  Методе извођења наставе
  Предавања, консултације и семинарски рад.
  Литература
  1. Grujić Slavica, Grujić Radoslav, 2011. Razvoj novih prehrambenih proizvoda. Univerzitet u Istočnom Sarajevu, Tehnološki fakultet Zvornik, Zvornik (BiH).ISBN: 978-99955-625-9-5.
  2. Backley H.J., Foley M.M., Topp J.E., Huang C.J. and Prinyawiwatkul W. (Ed.). 2007. Accelerating New Food Product Design and Development. Blackwell Publishing and the Institute of Food Tech. IFT Press
  3. Fuller W.G., 2005. 2nd Edition. New Food Product Development. From Concept to Marketplace. CRC Press, Printed in USA.
  4. Carpenter P.R., Lyon H.D. and Hasdell A.T., 2000. 2nd Edition. Guidelines for Sensory Analysis in Food Product Development and Quality Control, An Aspen Publication, Printed in USA.
  5. Earle M., Earle R. and Anderson A. 2001. Food Product Development, Woodhead Publishing Limited, Printed in England.
  Облици провере знања и оцењивање
  Семинарски рад у којем студент самостално обрађује одабрану тему, писмене провјере и завршни испит.