Навигација
Viber

КОНКУРС за додјелу стипендија за студиј првог, другог и трећег циклуса у иностранству

КонкурсиУниверзитет у Бањој Луци

На основу члана 18. Закона о ученичком и студентском стандарду («Службени
гласник Републике Српске» број 18/94) и одредби Правилника о стипендирању
студената који студирају изван Републике Српске («Службени гласник
Републике Српске», број 82/06) МИНИСТАРСТВО ПРОСВЈЕТЕ И КУЛТУРЕ
РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ расписује


КОНКУРС

за додјелу стипендија за студиј првог, другог и трећег циклуса у иностранству
Критеријуми конкурса за студије првог циклуса:

 1. Право на стипендију имају редовни студенти од друге године студија.
 2. Право на стипендију имају редовни студенти који остварују просјек 8,5 и изнад
  8,5 за све године студија.
 3. Предност имају студенти који студирају на факултетима који не постоје у РС.
 4. Конкурс се не односи на оне студенте који студирају у Републици Србији и
  Републици Црној Гори.

Потребна документација за студиј првог циклуса:

 1. захтјев- име, име једног родитеља, презиме, адреса, телефон и ЈМБГ
 2. увјерење о држављанству РС-БиХ
 3. потврда о свим положеним испитима са просјечном оцјеном
 4. . потврда о редовном студију
  5. потврда о висини школарине и износу који пада на терет студента
  6. број текућег рачуна и број рачуна банке код које је рачун отворен (рачун мора
  бити отворен искључиво на име студента код банке у Републици Српској).
  Једном кориштена средства за ове намјене не могу се поново користити!

Критеријуми конкурса за студије другог и трећег циклуса:

 1. да студиј из наведене области не постоји у Републици Српској
 2. да постоји објективна потреба за специјалностима из наведених области
 3. кандидат може бити на студијама другог и трећег циклуса у иностранству иако
  исти постоје у Републици Српској, али предност имају кандидати из тачке 1.
 4. да кандидат на другом циклусу није старији од 26 година за специјалистичке
  студије, а за магистарске 36 година
 5. да је кандидат запослен на факултету, односно научно-истраживачкој установи
  у саставу универзитета или институту од посебног интереса који није у саставу
  универзитета
 6. право на пријаву имају и кандидати који нису запослени на факултету а чије би
  школовање допринијело развоју наставно-научног процеса на универзитету или
  је област студирања од значаја за привредни и друштвени напредак Републике
  Српске
 7. да кандидат током послиједипломских студија борави у земљи домаћина
 8. у избору кандидата за додјелу стипендије Министарство просвете и културе РС
  ће поштовати принцип одговарајуће заступљености научних области,
  универзитета и установа
 9. предност имају кандидати који немају финансијску помоћ страних влада.
  Једном кориштена средства за ове намјене не могу се поново користити!
  Укупан износ планираних средстава за буџетску 2007. годину износи 300.000,00
  КМ.


Мишљење Академије наука и умјетности је да су кадровски дефицитарне сљедеће
области које ће имати предност при додјели стипендије:

 • Право Европске уније
 • Eвропски интеграциони процеси
 • Наука о материјалима (еко.матер. и био матер.)
 • Алтернативни извори енергије
 • Друге области студија који не постоје у Републици Српској.

Потребни документи за студије другог и трећег циклуса:

 1. захтјев - име, име једног родитеља, презиме, адреса, телефон и ЈМБГ
 2. увјерење о држављанству РС-БиХ
 3. потврда о упису студија другог или трећег циклуса
 4. увјерење о положеним испитима
 5. потврда о наслову и одобрење рада од стране универзитета, односно, надлежне
  научно-истраживачке институције
 6. препорука ментора и мишљење о корисности теме за унапређење научне
  области и могуће примјене у пракси
 7. потврда институције о запослењу, уколико је кандидат запослен
 8. потврда Завода за запошљавање о незапослености,
 9. препорука научно-истраживачке институције са образложењем о специјалним
  потребама за одређеним профилом стручњака
 10. биографија кандидата
 11. број текућег рачуна и број рачуна банке код које је рачун отворен (рачун мора
  бити отворен искључиво на име студента код банке у Републици Српској).

НАПОМЕНА: Неопходан је превод докумената страних институција
овлаштеног судског тумача. Све фотокопије докумената морају бити овјерене.

Захтјев са потребном документацијом доставити поштом на адресу: Министарство
просвјете и културе Републике Српске, Вука Караџића 4, Бања Лука са назнаком
„иностране стипендије“,Одјељењу за високо образовање, у року од 60 дана од дана
објављивања.

Формулар за пријаву