Навигација
Viber

Конкурс за суфинансирање у 2008. години

КонкурсиУниверзитет у Бањој Луци

На основу члана 77. Закона о научно-истраживачкој дјелатности („Службени гласник Републике Српске“, бр. 112/07) и члана 2. Правилника о критеријумима и мјерилима за остваривање и финансирање програма („Службени гласник Републике Српске“, бр.18/08),  Министарство науке и технологије  р а с п и с у ј е
 

K  O  Н  К  У Р  С
 

1.  ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ 150 СТУДЕНАТА ПОСТДИПЛОМСКОГ СТУДИЈА  ЗА  2008. ГОДИНУ

Министарство науке и технологије ће у 2008. години, у складу са усвојеним програмом рада, суфинансирати студенте постдипломских студија по сљедећим научним областима:
 

 • Друштвене науке (20 студената постдипломских студија);
 • Хуманистичке науке (15 студената постдипломских студија);
 • Биотехничке  науке (30 студената постдипломских студија);
 • Техничке науке (35 студената постдипломских студија);
 • Природне наука ( 25 студената постдипломских студија);
 • Медицинске науке (25 студената постдипломских студија).

Министарство задржава право да у току године изврши корекцију броја постдипломаца које планира суфинансирати по научним областима и у складу са приливом средстава у Буџет у 2008. години.

Право учешћа на конкурс имају сви студенти постдипломци који имају пребивалиште на територији  Републике Српске.

Критерији за избор и вредновање пријава за суфинансирање постдипломског студија су године старости кандидата, просјек оцјена на основном студију и радни статус кандидата (члан 22. Правилника о критеријумима и мјерилима за остваривање и финансирање програма).

На основу поменутих критеријума Министарство ће израдити ранг листу најуспјешнијих кандидата по научним областима на основу које ће се вршити суфинансирање, те ће иста бити објављена на веб сајту најкасније мјесец дана по завршетку конкурса.

Кандидати који конкуришу за једнократну финансијску помоћ Министарства за суфинансирање постдипломских студија, попуњавају пријаву на конкурс (посебан образац),  уз коју подносе сљедећу документацију:

 • Потврду о упису постдипломског студија – назив и тип студија;
 • Увјерење о просјеку оцјена на основном студију;

§  Потврду институције о запослењу, уколико је кандидат запослен;

 • Потврду институције у којој је апликант запослен о евентуалном  суфинансирању  трошкова постдипломског студија;
 • Кратку биографију кандидата;
 • Изјаву кандидата да по истом основу није користио средства Министарства науке и технологије.

У складу са Финансијским планом рада Сектора за науку за 2008. годину, укупна средства за ову намјену износе 300.000,00 КМ.


2.  ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ИЗРАДЕ 150 МАГИСТАРСКИХ РАДОВА ЗА 2008. ГОДИНУ

 Министарство науке и технологије ће у 2008. години, у складу са усвојеним  програмом рада, суфинансирати израду магистарских радова по сљедећим научним областима:

 • Друштвене науке (20 магистарских радова);
 • Хуманистичке науке (15 магистарских радова);
 • Биотехничке  науке (30 магистарских радова);
 • Техничке науке (35 магистарских радова);
 • Природне наука ( 25 магистарских радова);
 • Медицинске науке (25 магистарских радова).

Министарство задржава право да у току године изврши корекцију броја магистраната које планира суфинансирати по научним областима и у складу са приливом средстава у Буџет у 2008. години.

Право учешћа на конкурс имају сви кандидати (магистрани) који имају пребивалиште на територији  Републике Српске.

Критерији за избор и вредновање пријава за суфинансирање израде магистарских радова су године старости кандидата, просјек оцјена на постдипломском студију и радни статус кандидата (члан 16.  Правилника о критеријумима и мјерилима за остваривање и финансирање програма).

На основу поменутих критеријума Министарство ће свака два мјесеца израђивати ранг листу најуспјешнијих кандидата на основу које ће се вршити суфинансирање, те ће иста бити објављена на веб сајту.

Кандидати који конкуришу за једнократну финансијску помоћ Министарства за израду магистарске тезе, попуњавају пријаву на конкурс (посебан образац),  уз коју подносе сљедећу документацију:

- Увјерење о просјеку оцјена на постдипломском студију;
- 
Потврду о наслову и одобрењу магистарског рада од стране универзитета, односно, факултета;
- 
Потврду институције о запослењу, уколико је кандидат запослен;

 • Потврду институције у којој је апликант запослен о евентуалном суфинансирању трошкова израде магистарског рада;

- Кратка биографија кандидата;
- 
Писани доказ о изради теме у оквиру међународне научне и технолошке сарадње, уколико се ради на такав начин;

 • Изјаву кандидата да по истом основу није користио средства Министарства науке и технологије.

У складу са Финансијским планом рада Сектора за науку за 2008. годину, укупна средства за ову намјену износе 375.000,00 КМ.

3. ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ИЗРАДЕ 100 ДОКТОРСКИХ ТЕЗА ЗА 2008.  ГОДИНУ

Право учешћа на конкурс имају сви докторанти који имају пребивалиште на територији  Републике Српске.

Критерији за избор и вредновање пријава  за суфинансирање израде докторских теза су године старости кандидата и радни статус кандидата (члан 13. Правилника о критеријумима и мјерилима за остваривање и финансирање програма).

На основу поменутих критеријума Министарство ће свака два мјесеца израђивати ранг листу најуспјешнијих кандидата на основу које ће се вршити суфинансирање, те ће иста бити објављена на веб сајту.

Кандидати који конкуришу за једнократну финансијску помоћ Министарства за израду докторске тезе попуњавају пријаву на конкурс (посебан образац), уз коју подносе сљедећу документацију:

-  Овјерену копија дипломе о окончаној одбрани магистарског рада или његовог еквивалента;
- 
Потврду о наслову и одобрењу докторске тезе од стране универзитета, односно, факултета;
- 
Потврду институције о запослењу, уколико је кандидат запослен;

 • Потврду институције у којој је апликант запослен о евентуалном суфинансирању трошкова израде докторске тезе;

-  Кратку биографија кандидата;
Стручну биографија кандидата са подацима о његовом научно-стручном развоју, раду, објављеним радовима и сл;
-
Писани доказ о изради теме у оквиру међународне научне и технолошке сарадње, уколико се ради на такав начин;

 • Изјаву кандидата да по истом основу није користио средства Министарства науке и технологије.

У складу са Финансијским планом рада сектора за науку за 2008. годину, укупна средства за ову намјену износе 400.000,00 КМ.

4.  ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ 30 СТУДЕНАТА ДОКТОРСКИХ СТУДИЈА  ЗА  2008. ГОДИНУ

Право учешћа на конкурс имају сви студенти докторских студија који имају пребивалиште на територији  Републике Српске.

Критерији за избор и вредновање пријава за суфинансирање докторских студија су године старости кандидата и радни статус кандидата (члан 19.  Правилника о критеријумима и мјерилима за остваривање и финансирање програма).

На основу поменутих критеријума Министарство ће израдити ранг листу најуспјешнијих кандидата на основу које ће се вршити суфинансирање, те ће иста бити објављена на веб сајту.

Кандидати који конкуришу за једнократну финансијску помоћ Министарства за докторске студије попуњавају пријаву на конкурс (посебан образац), уз коју подносе сљедећу документацију:

-  Увјерење надлежног органа факултета о упису на докторске студије;
- 
Увјерење надлежног органа факултета о положеним  испитима на постдипломским студијима са просјеком оцјена или увјерење о успјешно одбрањеној магистарској тези;
- 
Потврду институције о запослењу, уколико је кандидат запослен;

 • Потврду институције у којој је апликант запослен о евентуалном суфинансирању трошкова докторских студија;

-  Кратку биографију кандидата.

У складу са Финансијским планом рада Сектора за науку за 2008. годину, укупна средства за ову намјену износе 90.000,00 КМ.

5. ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА ОБЕЗБЈЕЂИВАЊА И     ОДРЖАВАЊА ОПРЕМЕ И ПРОСТОРА ЗА НАУЧНО-ИСТРАЖИВАЧКИ РАД  У  2008. ГОДИНИ

 
Услови за суфинансирање су сљедећи:

1. Да се ради о факултету или научно-истраживачкој установи у саставу универзитета, Академији наука и умјетности РС, као и научно-истраживачком институту који је уписан у Регистар научно-истраживачких установа;

2. Да постоје реалне потребе установе за таквом опремом, да је опрема од значаја за одвијање и унапређење научно-истраживачког рада у установи ;

3. Да је од стране научно-истраживачке установе припремљен интегралан пројекат за набавку опреме са детаљним планом финансирања

4. Да је обезбијеђено учешће матичне установе и других надлежних или релевантних субјеката у финансирању предметног пројекта;

5. Да је програм у складу са програмом рада Министарства и Стратегијом научног и технолошког развоја Републике Српске;

6. Да имплементација програма доприноси унапређењу и развоју одређене научне или техничке области, а нарочито оних дефицитарног карактера у Републици Српској.

 Министар ће именовати стручну комисију за избор и вредновање пријава на конкурс за суфинансирање програма обезбјеђивања и одржавања опреме за научно-истраживачки рад, која ће на основу критеријума (члан 5. и 6. Правилника о критеријумима и мјерилима за остваривање и финансирање програма) сачинити приједлог програма који ће бити суфинансирани, те ће исти бити објављен на web сајту.

 Уз пријаву на конкурс (посебан образац) потребно је доставити сљедеће:

-  Детаљан опис пројекта  набавке опреме;
- 
Образложење о  непоходности набавке опреме;
- 
Спецификација неопходне опреме;
- 
Потврда о учешћу других релевантних субјеката у финансиранњу предметног пројеката, уколико је обезбијеђено такво учешће;
- 
Три понуде.

 
Набавка опреме треба бити обављена у складу са Законом о јавним набавкама БиХ.

У складу са Финансијским планом рада Сектора за науку за 2008. годину, укупна средства за ову намјену износе  505.000,00 КМ.

6. ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА МЕЂУНАРОДНЕ НАУЧНЕ     САРАДЊЕ ОД ЗНАЧАЈА ЗА РЕПУБЛИКУ У 2008. ГОДИНИ

Програм међународне научне сарадње се односи на:

-  Учешће у раду међународних скупова;
-
Научне студијске боравке у иностранству;
- 
Научно усавршавање у страној научној установи у иностранству.
 

Услови за суфинансирање су сљедећи:

1. Да се сарадња одвија у оквиру сарадње између научно-истраживачких установа и научних радника из Републике Српске и иностраних установа и научних радника;

2. Да се сарадња одвија посредством заједничких научно-истраживачких пројеката који доприносе бржој комуникацији, трансферу знања и искустава у науци и већем укључивању домаћих научно-истраживачких установа и истраживача у научне активности у Европи и свијету;

3. Да се сарадња одвија посредством размјене научно-истраживачких кадрова, научних одлазака на научне скупове и савјетовања у иностранство, одлазака на научно усавршавање у развијене земље;

4. Да кандидат има научно-наставно, научно или истраживачко звање;

5. Да је научни радник и истраживач запослен на универзитету или у научно-истраживачкој установи, да својим учешћем у међународној сарадњи, на међународним научним скуповима и савјетовањима представља своју научно-истраживачку установу и својим радом афирмише науку;

6. Да постоји одговарајућа документација боравка у иностранству, позивно писмо, програм рада скупа или савјетовања;

7. Да таква сарадња унапређује науку на нашим просторима и доприноси научном изграђивању наших истраживача и развој науке у цјелини;

8. Да се одлазак у иностранство у научне сврхе дешава уз сагласност матичне научно-истраживачке установе и да он доприноси унапређењу научно-истраживачког рада у тој установи;

9. Да је обезбијеђено суфинансирање и да постоји прецизна конструкција финансирања предметне сарадње или појединачног истраживача.

 Уз пријаву на конкурс (посебан образац-пријава за одлазак на научни скуп, пријава за студијски боравак и пријава за научно усавршавање у иностранству) потребно је доставити сљедеће:

 • Позивно писмо;
 • Сагласност матичне научно-истраживачке установе;
 • Уговор о сарадњи научно-истраживачке  установе и научних радника из РС  са установом и научним радницима из иностранства (уколико се ради о студијском боравку/научном усавршавању);
 • Потврду о прихватању рада;                    
 • Копију програма скупа;
 • Апстракт рада;
 • Писмена изјава учесника научног скупа о средствима које осигурава организатор скупа;
 • Потврду о износу котизације;
 • Предрачун путних трошкова (из путничке агенције).

 
Пријаву за остваривање овог програма Министарство ће разматрати под условом да је поднесена најкасније мјесец дана прије одласка на научни скуп или савјетовање индивидуалног истраживача.

Научни радници, односно, истраживачи могу бити корисници средстава за ове намјене само једном у години.

У складу са Финансијским планом рада сектора за науку за 2008. годину, укупна средства за ову намјену износе  350.000,00 КМ.

 
7. ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ НАУЧНО-СТРУЧНИХ СКУПОВА У 2008. ГОДИНИ

Услови за суфинансирање су сљедећи:

1. Да је организатор скупа научно-истраживачка установа, Академија наука и умјетности РС, односно, научно друштво које је регистровано за научно-истраживачки рад и организовање таквих скупова;

2. Да је научно-истраживачка установа уписана у регистар научно-истраживачких установа код Министарства;

3. Да је одлуку о организовању научног скупа донијело научно вијеће или одговарајући орган научно-истраживачке установе или научног друштва;

4. Да су тема и циљ научног скупа у складу са Програмом рада Министарства и Стратегијом научног и технолошког развоја Републике Српске;

5. Да у раду скупа учествују научни радници из више научно-истраживачких установа;

6. Да је тема скупа актуелна, научно и друштвено потребна и у функцији развоја одређене научно-истраживачке области;

7. Да се, као резултат рада научног скупа, предвиђа објављивање зборника научно-истраживачких радова са апстрактима на страним језицима и по одговарајућој научној методологији и стандардима, као и јавна презентација научних резултата скупа;

8. Да је научно-стручни скуп републичког и/или међународног карактера значаја;

9. Да је од стране организатора обезбијеђена прецизна конструкција финансирања или суфинансирања.

 

Уз пријаву на конкурс (посебан образац) потребно је доставити сљедеће:

 • Извод из записника или одлуку научног вијећа, односно, одговарајућег органа научно-истраживачке организације о одржавању скупа;
 • Финансијски предрачун трошкова;
 • Програм научног скупа и имена чланова одбора;
 • Потврду да је научно друштво регистровано за научно-истраживачки рад и организовање таквих скупова;
 • Потврду да је научно-истраживачка установа уписана у регистар научно-истраживачких установа код Министарства.

Пријаву за остваривање овог програма Министарство ће разматрати под условом да је достављена  најмање један мјесец прије одржавања скупа.

Научно-истраживачка установа, односно, научно друштво може да буде корисник средстава за ове намјене највише једном годишње.

У складу са Финансијским планом рада сектора за науку за 2008. годину, укупна средства за ову намјену износе 250.000,00 КМ.

 
НАПОМЕНА:

 
Образац «Пријава на конкурс
« може се преузети на веб порталу Владе РС www.vladars.net (Министарство науке и технологије), као и у Министарству, у Сектору за науку, Краља Петра I Карађорђевића бб, Бања Лука, ламела Б, трећи спрат,  канцеларија број 8.

     Додатне информације могу се добити преко телефона 051/338-717, 338-718.

     Све копије докумената који се достављају морају бити овјерене од стране надлежних институција.

     Министарство науке и технологије ће закључити уговор о реализацији програма са свим кандидатима/подносиоцима пријава којима буде одобрено суфинансирање.

 
 Пријаве са потребном документацијом слати искључиво поштом на адресу:

 Министарство науке и технологије
Краља Петра
I Карађорђевића бб, Бања Лука
са обавезном назнаком "Пријава на конкурс под тачком _____".

  
     РОКОВИ ЗА ПРИЈАВУ НА КОНКУРС

     Пријаве за тачку 1. примају се до 15.04. 2008. године.
     Пријаве за тачку 5. примају се до 30.06.2008. године.
     Пријаве за тачке 2
, 3, 4,  6 и 7. примају се до 31.10.2008. године.

     Неблаговремене и  непотпуне пријаве неће бити разматране.

     Учесници конкурса чије пријаве нису ушле у избор за даље разматрање биће о томе обавијештени писмено и путем веб сајта Министарства.