Навигација
Viber

Конкурс за избор наставника и сарадника

КонкурсиУниверзитет у Бањој Луци
 I   КОНКУРС ЗА ИЗБОР НАСТАВНИКА:

      На ШУМАРСКИ ФАЛУЛТЕТУ, за наставне предмете:

         1. Шума и животна средина – 1 извршилац
         2. Шумарска педологија – 1 извршилац
         3. Шумарска екоклиматологија – 1 извршилац
         4. Шумарска биометрика – 1 извршилац
         5. Дендрологија – 1 извршилац
         6. Фитоценологија са типологијом – 1 извршилац
         7. Својства дрвета – 1 извршилац
         8. Генетика са оплемењивањем дрвећа – 1 извршилац
         9. Шумарска етномологија – 1 извршилац
        10. Шумарска фитопатологија – 1 извршилац
        11. Шумске културе и плантаже – 1 извршилац
        12. Шумске комуникације – 1 извршилац
        13. Прираст и принос шума – 1 извршилац
        14. Дендрометрија – 1 извршилац
        15. Уређивање шума – 1 извршилац
        16. Ловство – 1 извршилац
        17. Организација и ергономија у шумарству – 1 извршилац
        18. Економика шумарства – 1 извршилац
        19. Заштита шума – 1 извршилац
        20. Трговина дрветом – 1 извршилац
        21. Основи прераде дрвета – 1 извршилац
 
 
II КОНКУР С ЗА ИЗБОР САРАДНИКА:

      На ШУМАРСКИ ФАКУЛТЕТУ, за наставне предмете:

         1. Шумарска екоклиматологија – 1 извршилац
         2. Гајење шума – 1 извршилац
         3. Шумарска фитопатологија – 1 извршилац
         4. Шумске културе и плантаже – 1 извршилац
         5. Уређивање шума – 1 извршилац
         6. Ловство – 1 извршилац
         7. Економика шумарства – 1 извршилац
         8. Основи прераде дрвета – 1 извршилац

 

Под римским бројем I:

* овјерен препис или фотокопију дипломе о научном степену доктора наука из научне области за коју се врши избор,
* извод из матичне књиге рођених,
* доказ о избору у звање (ако је раније биран),
* кратку биографију и библиографију, као и доказе о испуњености услова за избор у звање у које се бира у складу са чланом 74. Закона о високом образовању, као и по један примјерак свега наведеног у библиографији.

Под римским бројем II:

* овјерен препис или фотокопију дипломе о научном степену магистра или о завршеној ВСС из научне области за коју се врши избор ,
* кратку биографију и библиографију, као и доказе о испуњености услова за избор у звање у које се бира у складу са чланом 74. Закона о високом образовању, као и по један примјерак свега наведеног у библиографији,
* извод из матичне књиге рођених.

Пријаве се подносе у року од 15 дана од дана објављивања Конкурса.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање.

Пријаве са наведеним документима и доказима доставити на адресу: за ШУМАРСКИ ФАЛУЛТЕТ, Степе Степановића 75, 78000 Бања Лука.
 

Р Е К Т О Р
Проф. др Станко Станић