Навигација

Архива новости

Извјештај о оцјени подобности теме и кандидата за израду докторске тезе мр Сање Партало

Извјештај о оцјени иодобности теме пријављене докторске дисертације под насловом Развој пријатељства предшколске дјеце у институционалном васпитању кандидаткиње мр Сање Партало написала је комисија именована на сједници Наставно-научног вијећа Филозофс...

Извјештај Комисије о оцјени подобности теме и кандидата за израду докторске тезе мр Мелихе Повлакић-Хаџиефендић

На основу одлуке Наставно-научно вијеће Филозофског факултета именовани смо у Комисију за оцјену подобности теме и кандидата за израду докторске тезе под насловом "Социјална подршка и прихваћеност дјеце без родотељског старања", мр Мелихе Повлакић-Хаџи...

Извјештај Комисије о оцјени подобности теме и кандидата за израду докторске тезе мр Алме Авдић

На основу одлуке Наставно-научно вијеће Филозофског факултета именовани смо у Комисију за оцјену подобности теме и кандидата за израду докторске тезе  под насловом "Узроци и педагошка превенција поремећаја понашања ученика основношколског узраста", мр ...

Извјештај Комисије о оцјени подобности теме и кандидата за израду докторске тезе мр Ренате Салиховић

На основу одлуке Наставно-научно вијеће Филозофског факултета именовани смо у Комисију за оцјену подобности теме и кандидата за израду докторске тезе под насловом "Социјална подршка и прихваћеност дјеце без родотељског старања", кандидаткиње мр Ренате ...

Извјештај Комисије о оцјени урађене докторске тезе кандидаткиње Амре Имширагић

На основу члана 71. Закона о високом образовању ("Службени гласник Републике Српске, бр. 73110,104111 и 84/12) Наставно-научно вијеће Филозофског факултета на сједници одржаној 08.04.2014. године донијело је Рјешење бр.0713.680-8/14 којим се именује Ко...

На основу члана 71. Закона о високом образовању (Сл. гл. РС бр. 73/10, 104/11 и 84/12), Наставно-научно вијеће Филозофског факултета у Бањој Луци, је на сједници одржаној 27. 02.2014. године донијело рјешење бр. 07/3.300-15/14 и именовало Комисију за о...

Извјештај Комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање за ужу научну област Општа историја

Одлуком Наставно-Научног вијећа Филозофског факултета Универзитета у Бањој Луци именовани смо у Комисију за разматрање конкурсног материјала и писање извјештаја, у саставу:1. Др Радивој Радић, редовни професор за ужу научну област Општа историја, Филоз...

Наставно-научно вијеће Филозофског факултета Универзитета у Бањој Луци је донијело одлуку о именовању Комисије за оцјену подобности теме и кандидата за израду докторске тезе кандидата мр Србислава Павлова Савановића под наслоовом "Испитивање односа сти...

Наставно-научно вијеће Филозофског факултета Универзитета у Бањој Луци, на сједници одржаној 27. фебруара 2014. године, број 07/3.300-1/14. донијело Рјешење о именовању Комисије за оцјену докторске дисертације "Српско православно свештенство у Босни и ...

Одлуком Наставно-Научног вијећа Филозофског факултета Универзитета у Бањој Луци именовани смо у Комисију за разматрање конкурсног материјала и писање извјештаја, у саставу: 1. Др Дарко Гавриловић, редовни професор, ужа научна област: Национална историј...

Наставно-научно вијеће Филозофског факултета Универзитета у Бањој Луци, на сједници одржаној 29. 10.2013. године, именовало је Комисију за оцјену докторске дисертације "Појам егзистенције у филозофији Кјеркегора и Сартра - противурјечја и паралеле" кан...

Наставно-научно вијеће Филозофског факултета Универзитета у Бањој Луци, на сједници одржаној 27. фебруара 2014. године, донијело је одлуку број 07/3.300-3/14. о именовању Комисије за оцјену урађене докторске дисертације кандидата мр Жељка Савановића по...

Одлуком Наставно-Научног вијећа Филозофског факултета Универзитета у Бањој Луци именовани смо у Комисију за разматрање конкурсног материјала и писање извјештаја, у саставу:1. Др Василије Гвозденовић, ванредни професор за ужу научну област Општа психоло...

Одлуком Наставно-Научног вијећа Филозофског факултета Универзитета у Бањој Луци именовани смо у Комисију за разматрање конкурсног материјала и писање извјештаја, у саставу:1. Др Татјана Стефановић-Станојевић, редовни професор, ужа научна обаст Развојна...

Одлуком Наставно-Научног вијећа Филозофског факултета Универзитета у Бањој Луци именовани смо у Комисију за разматрање конкурсног материјала и писање извјештаја, у саставу:1. Др Владимир Хедрих, ванредни професор за ужу научну област Психологија, Филоз...

На основу члана 71. Закона о високом образовању ("Службени гласник Републике Српске", бр. 73/10, 104/11 и 84/12) Наставно-научно вијеће Филозофског факултета на сједници одржаној 27.02.2014. године донијело је Рјешење о именовању Комисије за оцјену и о...

Наставно-научно вијеће Филозофског факултета Универзитета у Бањој Луци, на сједници одржаној 27. фебруара 2014. године број 07/3.300-47/14. донијело Рјешење о именовању Комисије за оцјену докторске дисертације кандидаткиње мр Весне Зарковић под називом...

На основу члана 71. Закона о високом образовању ("Службени гласник Републике Српске", бр. 73/10, 104/11 и 84/12) Наставно-научно вијеће Филозофског факултета на сједници одржаној 27.02.2014. године донијело је Рјешење бр. 07/3.300-5/14 којим се именује...

Извјештај о оцјени подобности теме пријављене докторске дисертације под насловом "Педагошке вриједности и методички поступци стваралачког учења у разредној настави" кандидата мр Зорана Плаића написала је Комисија именована на сједници Наставно-научног ...

Одлуком Наставно-научно вијеће Филозофског факултета Универзитета у Бањој Луци, од 02.12.2013. године, број: 07/2255-3/13 изабрани смо у Комисију за оцјену теме докторске дисертације "Утицај интерактивног усавршавања наставника за ненасилну комуникациј...

На основу одлуке Научно-наставног вијећа Филозофског именована је Комисија за оцјену подобности теме и кандидата за израду докторске дисертације под називном "Социјална подршка и прихваћеност дјеце без родитељског старања" у сљедећем саставу: 1. Др Нен...

Наставно-научно вијеће Филозофског факултета Универзитета у Бањој Луци, на сједници одржаној 27.02.2014. године, донијело је Одлуку број 07/3.300-2/14 о именовању Комисије за оцјену урађене докторске дисертације мр Бошка Бранковића под насловом "Спољни...

Одлуком Наставно-Научног вијећа Филозофског факултета Универзитета у Бањој Луци именовани смо у Комисију за разматрање конкурсног материјала и писање извјештаја, у саставу:1. Др Ненад Сузић, редовни професор, уже научне области: Општа педагогија и Мето...

Одлуком Наставно-Научног вијећа Филозофског факултета Универзитета у Бањој Луци именовани смо у Комисију за разматрање конкурсног материјала и писање извјештаја, у саставу:1. Др Драго Бранковић, редовни професор за ужу научну област Општа педагогија, Ф...

Одлуком Наставно-Научног вијећа Филозофског факултета Универзитета у Бањој Луци именовани смо у Комисију за разматрање конкурсног материјала и писање извјештаја, у саставу: 1. Др Вељко Банђур, редовни професор, предсједник2. Др Миле Илић, редовни профе...