Навигација

Архива новости

Извјештај о оцјени урађене докторске тезе мр Јелене Граховац

Наставно-научно вијеће Правног факултета Универзитета у Бањој Луци је, на VI сједници одржаној 15. децембра 2014. године, донијело Одлуку о именовању Комисије за подношење извјештаја о урађеној докторској дисертацији мр Јелене Граховац, број: 12/3.1355...

Извјештај о оцјени урађене докторске дисертације мр Далибора Пејаковића

Наставно-научно вијеће Правног факултета Универзитета у Бањој Луци је, на VI сједници одржаној 15. децембра 2014. године, донијело Одлуку о именовању Комисије за подношење извјештаја о урађеној докторској дисертацији мр Далибора Пејаковића број: 12/3.1...

Извјештај о оцјени подобности теме и кандидата за израду докторске тезе мр Џемалудина Мутапчића

Одлуком Научно-наставног вијећа Правног факултета Универзитета у Бањој Луци именована је Комисија за оцјену подобности теме и кандидата мр Иване Грубешић за израду докторске тезе под називом "Различитости у породичноправним односима у правним системима...

Извјештај Комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање за ужу научну област Радно и социјално право

Одлуком Наставно-Научног вијећа Правног факултета Универзитета у Бањој Луци именовани смо у Комисију за разматрање конкурсног материјала и писање извјештаја, у саставу: 1. Др Жељко Мирјанић, редовни професор, ужа научна област: Радно и социјално пра...

Извјештај о оцјени подобности теме и кандидата за израду докторске тезе мр Иване Грубешић

Одлуком Научно-наставног вијећа Правног факултета Универзитета у Бањој Луци број: 12/3.495-III-7/14, од 06.06.2014. именована је Комисија за оцјену подобности теме и кандидата мр Иване Грубешић за израду докторске тезе под називом "Савремене тенденције...

Извјештај Комисије о оцјени урађене докторске тезе кандидата мр Мирјане Зељковић

Научно-наставно вијеће Правног факултета Универзитета у Бањој Луци је, на II сједници одржаној 12. маја 2014. године, донијело Одлуку о именовању Комисије за подношење извјештаја о урађеној докторској тези мр Драгице Ристић, број: 12/3.416-II-4/14, под...

Извјештај о оцјени урађене докторске тезе кандидата мр Драгице Ристић

Научно-наставно вијеће Правног факултета Универзитета у Бањој Луци је, на II сједници одржаној 12. маја 2014. године, донијело Одлуку о именовању Комисије за подношење извјештаја о урађеној докторској тези мр Драгице Ристић, број: 12/3.416-II-4/14, под...

Извјештај Комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање за ужу научну област Кривично право и кривично процесно право

Одлуком Наставно-Научног вијећа Правног факултета Универзитета у Бањој Луци именовани смо у Комисију за разматрање конкурсног материјала и писање извјештаја, у саставу: 1. Др Миодраг Симовић, редовни професор, ужа научна област: Кривично право и кри...

Извјештај Комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање за ужу научну област Управно право и управа

Одлуком Наставно-Научног вијећа Правног факултета Универзитета у Бањој Луци именовани смо у Комисију за разматрање конкурсног материјала и писање извјештаја, у саставу: 1. Др Петар Кунић, редовни професор, ужа научна област: Управно право и управа, ...

Извјештај Комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање за ужу научну област Историја права и државе

Одлуком Наставно-Научног вијећа Правног факултета Универзитета у Бањој Луци именовани смо у Комисију за разматрање конкурсног материјала и писање извјештаја, у саставу: 1. Проф. др Никола Мојовић, Правни факултет, Универзитет у Бањој Луци, предсједн...

Извјештај Комисије о пријављеним кандидатима за избор наставника у звање ванредног професора за ужу научну област Међународно право

Одлуком Наставно-Научног вијећа Правног факултета Универзитета у Бањој Луци именовани смо у Комисију за разматрање конкурсног материјала и писање извјештаја, у саставу: 1. Академик проф. др Витомир Поповић, предсједник 2. Проф. др Весна Казазић, чл...

Одлуком Наставно-Научног вијећа Правног факултета Универзитета у Бањој Луци именовани смо у Комисију за разматрање конкурсног материјала и писање извјештаја, у саставу: 1. Др Милош Бабић, редовни професор, ужа научна област: Кривично право и кривично п...

Управни одбор Универзитета у Бањој Луци, на сједници одржаној 17. 09. 2013. године, разматрајући трошковник услуга које пружа Универзитет, донио је одлуку да, уз један изузетак, цијена услуга  Универзитета у Бањој Луци остане непромијењена у односу на ...

Састав Комисије: 1. Проф. др Миле Дмичић, редовни професор Правног факултета Универзитета у Бањој Луци, ужа научна област Уставно право, наставни предмети: Уставно право и Изборно и парламентарно право, предсједник 2. Проф. др Владан Петров, ванредни п...

Састав Комисије: 1. Академик проф. др Витомир Поповић, редовни професор Правног факултета Универзитета у Бањој Луци, ужа научна област Међународно право, наставни предмет: Међународно пословно право, предсједник 2. Проф. др Александар Ћирић, редовни пр...

Састав Комисије: 1. Др Милан Шкулић, редовни професор Правног факултета Универзитета у Београду, ужа научна област Кривично право и Кривично процесно право, наставни предмети: Кривично процесно право, Међународно кривично право, Криминалистика, предсје...

Састав Комисије:Научно-наставно вијеће Правног факултета Универзитета у Бањој Луци донијело је Одлуку о расписивању конкурса за избор сарадника - вишег асистента и одредило Комисију за писање Извјештаја у саставу 1. Др Гордана Станковић, редовни профес...

Наставно-научно вијеће Филолошког факултета у Бањој Луци Одлуком број 09/3.872-15-1/13 од 11.06.2013. године, именовало је Комисију за писање извјештаја за избор наставника страног језика за ужу научну област Специфични језици - енглески језик на наста...

Извјештај Комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање за ужу научну област Пословно (трговинско) право и право друштава Зоран Васиљевић

Наставно-научно вијеће Правног факултета Универзитета у Бањој Луци Одлуком бр. 12/3.1070-VIII-5/12 од 17.10.2012. године именовало је Комисију за оцјену израђене докторске дисертације мр Зорана Васиљевића под називом «Привредноправни аспекти кредита - ...

Одлуком Научно-наставног вијећа Правног факултета у Бањој Луци број:12/3.805- VII-3/12 од 07.09.2012. године, а у складу са чланом 71., став 7, т.е) Закона овисоком образовању (Сл гласник РС бр. 73/10, 104/11), образована је Комисија за писањеизвјештај...

Научно – наставно вијеће Правног факултета Универзитета у Бањој Луци  Одлуком бр. 12/3.390-IV-3-1/12 од 14.05.2012. године именовало је Комисију за писање извјештаја о пријављеним кандидатима за избор у звање у саставу:1.Проф. др Бранко Мораит, редовни...

Комисија за писање извештаја Сенату Универзитета у Бањој Луци Посредством Научно-наставног већа Правног факултета Одлуком Научно-наставног већа Правног факултета Универзитета у Бањој Луци бр.12/3.240-II-4/12 од 21.03.2012. године именована је Комиси...