Навигација

ОАП07КТ - Конзерваторске технологије

Спецификација предмета
Тип студијаАкадемске студије првог циклуса
Студијски програмАрхитектонско пројектовање
НазивКонзерваторске технологије
АкронимСтатус предметаСеместарФонд часоваБрој ЕСПБ
ОАП07КТизборни81П + 3В5.0
Наставници
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
Условљност другим предметимаОблик условљености
Нема
Циљеви изучавања предмета
Оспособљавање студента за примјену знања у конзерватојској пракси. Подстицање студената да експериментишу са свим фазама пројекта конзервације. Упознавање студената са различитим проблемима везаним за традиционалне материјале у процесу грађења.
Исходи учења (стечена знања)
Стицање јасније представе о заступљености одређених традиционалних градива у карактеристичним периодима грађења и о квалитативним промјенама које су посматрани материјали током времена претрпјели, усљед промјена технологије производње и обраде и као посљедица протока времена. Свијест о разликама које постоје између истородних савремених материјала и оних историјских, као и о потреби њиховог међусобног усаглашавања на историјском споменику. Познавање конзерваторских технологија и примјена стећених знања у конзерваторској пракси
Садржај предмета
Традиционални материјали; дрво, камен,малтер и њихова патологија Традиционални архитектонски елементи Својства и однова традиционалних зграда Савремени материјали, метал, челик, бетон-њихове технологије и патологије Конструктивна стабилизација традиционалних зграда Одрживост и управљање
Методе извођења наставе
Предавања, вјежбе, консултације
Литература
  1. Beckmann, P. and Bowles, J. Structural aspects of building conservation. Oxford: Elsevier Butterworth-Heinemann. 2004.
  2. Croci, Giorgio, Conservation and Structural restoration of architectural heritage. 2001.
  3. Institution of Structural Engineers (Guide to surveys and inspections of buildings and similar structures, 1991.
  4. Theodossopoulos, D, Conservation theory and fabric. From: Structural Design in Building Conservation, Routledge. (2012)
  5. CIRIA (Construction Industry Research and Information Association) Structural renovation of traditional buildings. Report 111. London: CIRIA. 1994.
Облици провере знања и оцењивање
Похађање наставе Активност на настави Колоквиј/испит Семинарски рад
Посебна назнака
Нема