Навигација

РУД - Регенеративни дизајн

Спецификација предмета
Тип студијаАкадемске студије другог циклуса
Студијски програмАрхитектура и урбанизам
НазивРегенеративни дизајн
АкронимСтатус предметаСеместарФонд часоваБрој ЕСПБ
РУДизборни12П + 4В9.0
Наставници
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
Условљност другим предметимаОблик условљености
За полагање завршног испита: Позитивно оцијењене дефинисане предиспитне обавезе.Без условљености
Циљеви изучавања предмета
Циљ предмета је да студенти стекну знања која ће им омогућити да разумију, истраже и анализирају аспекте урбане регенерације у складу са природним контекстом и друштвеним процесима, као предусловима одрживог развоја. Студент треба да усвоји основна знања из области урбанизма и архитектуре релевантна за интегрисани приступ регенеративном дизајну.
Исходи учења (стечена знања)
Свеобухватно разумјевање урбане регенерације, њених главних принципа и метода у различитим историјским, друштвеним и економским условима; Разумјевање практичних аспеката развијања интегралних пројеката процесa урбане регенерације; Вјештине и способности за свеобухватну анализу и процјену различитих врста угрожености пејзажа и грађених структура, засноване на интегралном приступу одрживом развоју; - Способности и вјештине за примjењена истраживања, анализе локација и критичко мишљење.
Садржај предмета
Стратегије регенеративног дизајна; Урбана регенерација као активан метод урбане обнове; Концепт урбане регенерације и урбани развој: специфични приступи, методе, технике и алати; Регенеративни дизајн из перспективе одрживог развоја; Типологија урбаних деградираних подручја и одговарајућих урбанистичких метода регенерације; Културолошки, економски и еколошки аспекти у методологији урбане регенерације; Урбана регенерација као методолошки оквир за одрживи развој града у земљама Западног Балкана.
Методе извођења наставе
Настава се одвија кроз комбинацију више разноврсних облика рада, као што су: интерактивни облици наставе, анализа случајева, индивидуални и групни пројекти, истраживачки пројекти, презентације, есеји, семинарски радови итд.
Литература
  1. Т. Тurner. 1996. City as a Landscape: А Post-Postmodern View of Design and Planning. London: E&FN SPON.
  2. Ibelings, H., The Artificial Landscape: Contemporary Architecture, Urbanism and Landscape Architecture in Nederlands, Rotterdam: Nai Publishers, 2000.
  3. Falk, N., Turning the tide: British experience in regenerating urban docklands, European port cities in transition, Hoyle B.S., D.A, P., London: Belhaven Press, 1992.
  4. Fernandez Per, A., Arpa, J., The Public Chance: Nuevos paisajes urbanos/New urban landscapes, Vitoria-Gasteiz: a+t ediciones, 2008
  5. Дијана Симоновић. 2014. Истраживање могућности обнове идентитета Бањалуке као пејзажног града путем урбанистичке регулације, (докторска дисертација). Бањалука: Архитектонско-грађевински факултет Универзитета у Бањалуци.
Облици провере знања и оцењивање
Семестрални рад Колоквијуми Завршни испит