Навигација

Б13605 - Основи сензорне оцјене намирница

Спецификација предмета
Тип студијаАкадемске студије првог циклуса
Студијски програмБиотехнолошко прехрамбени
НазивОснови сензорне оцјене намирница
АкронимСтатус предметаСеместарФонд часоваБрој ЕСПБ
Б13605обавезан62П + 2В5.5
Наставници
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
Условљност другим предметимаОблик условљености
//
Циљеви изучавања предмета
Да омогући студенту стицање теоријских и практичних знања о сензорној оцјени квалитета и прихватљивости прехрамбених производа и утицају одабраних сензорних својстава на технолошки квалитет производа, условима неопходним за организовање и реализовање сензорне анализе, да би тезултати били објективни и поуздани, као и практичном примјеном најчешће кориштених тестова и метода сензорне анализе намирница.
Исходи учења (стечена знања)
Послије реализације наставе и полагања испита студент треба бити оспособљен за самостално планирање, организовање и провођење одабраних тестова и метода сензорне анализе хране и пића, интерпретацију резултата и кориштење за контролисање квалитета производа у току реализовања процеса производње и складиштења у до продаје.
Садржај предмета
Сензорна анализа као дио система квалитета у предузећима прехрамбене индустрије; Разлика између субјективне и објективне оцјене квалитета прехрамбених производа; Услови неопходни за објективно провођење сензорне анализе (простор, опрема, прибор, припремање и сервирање узорака, оцјењивачи, избор методе или сензорног теста); Важнија сензорна својства и утисци; Основне методе сензорне анализе – принципи и поступци оцјењивања квалитета прехрамбених производа.
Методе извођења наставе
Предавања, лабораторијске вјежбе, консултације.
Литература
  1. Грујић Славица. 2015. Сензорна оцјена квалитета и прихватљивости прехрамбених производа./ Sensory evaluation of food products quality and acceptability. Технолошки факултет Универзитета у Бањој Луци, Бања Лука (БиХ). ISBN: 978-99938-54-54-8
  2. Popov-Raljić J. 2013. Senzorna analiza hrane i pića, Prirodno-matematički fakultet, Departman za geografiju, turizam i hotelijerstvo. Univerzitet Novi Sad.
  3. Radovanović R. i Popov-Raljić J. 2000/2001. Senzorna analiza prehrambenih proizvoda, Poljoprivredni fakultet, Univerzitet Beograd i Tehnološki fakultet,Univerzitet Novi Sad.
  4. Grujić Slavica, Spaho Nermina. 2010. Potrebe potrošača i kvalitet prehrambenih proizvoda.Univerzitet u Sarajevu, Poljoprivredno-prehrambeni fakultet. Sarajevo (BiH). ISBN: 978-9958-597-15-2.
  5. Stone H. and Sidel J., 2004. 3rd Edition. Sensory Evaluation Practices. Elsevier, Printed in Italy.
Облици провере знања и оцењивање
Писмене провјере и завршни испит.