Навигација

Архива новости

Научно-наставно вијеће Филозофског факултета Универзитета у Бањој Луци на сједници одржаној 11. 07. 2012. године образовало је Комисију за разматрање конкурсног материјала и писање извјештаја за избор у академска звања по Конкурсу објављеном у дневном ...

На 175. сједници Научно-наставног вијећа Филозофско факултета у Бањој Луци одржаној 08.10.2012. године изабрана је стручна комисија за давање мишљења о испуњавању услова за избор у сарадничко звање у саставу:1.    Проф. др Остоја Ђукић, редовни професо...

Извјештај Комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање за ужу научну област Методологија у психологији Ђорђе Чекрлија

На основу члана 71. Закона о високом образовању („Службени гласник Републике Српске“, број 73/10) Научно–наставно вијеће Филозофског факултета, на сједници одржаној 26.01. 2012. године, бр. 107-4/12, именовало је Комисију за оцјену подобности теме и ка...

НАУЧНО-НАСТАВНОМ ВЕЋУ ФИЛОЗОФСКОГ ФАКУЛТЕТА УНИВЕРЗИТЕТА У БАЊОЈ ЛУЦИ ИЗВЕШТАЈ О ОЦЕНИ ПОДОБНОСТИ ТЕМЕ И КАНДИДАТА ЗА ИЗРАДУ ДОКТОРСКЕ ДИСЕРТАЦИЈЕ На основу члана 71. Закона о високом образовању („Службени гласник Републике Српске“, број 73/10), Научно...

На основу анализе података о научној, образовној и стручној дјелатности пријављених кандидата комисија закључује да кандидат Обрад Цвијетић поред тога што испуњава све услове предвиђене Законом о високом образовању РС и Статутом Универзитета у Бањој Лу...

Након увида у приложену документацију кандидата Комисија сматра да кандидат број. 3 Миленко Чупељић не испуњава основни услов јер нема звање археолога и што се до сада уопште није бавио археологијом и музејском делатношћу. Други кандидат Љиљана Jевтић ...

Чланови Комисије констатују да је кандидаткиња др Милена Пашић испунила све законске услове за избор у наставно звање ванредног професора (Члан 77. Закона о високом образовању): проведен један период у звању доцента из уже научне области Општа психолог...

КОМИСИЈА ЗА ОЦЈЕНУ ПОДОБНОСТИ ТЕМЕ И КАНДИДАТА ЗА ИЗРАДУ ДОКТОРСКЕ ДИСЕРТАЦИЈЕ "КОМУНИКАЦИЈА УЧЕСНИКА ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНОГ ПРОЦЕСА У ДИДАКТИЧКИМ ТЕОРИЈАМА И НАСТАВНОЈ ПРАКСИ", кандидата мр Семира Шејтанића НАСТАВНО-НАУЧНОМ ВИЈЕЋУ ФИЛОЗОФСКОГ ФАКУЛТЕТА Б...

На основу члана 71. Закона о високом образовању („Службени гласник Републике Српске“, број 73/10) Научно–наставно вијеће Филозофског факултета, на сједници одржаној 26.01.2012. године, бр. 107-4/12, именовало је Комисију за оцјену подобности теме и кан...

На основу члана 71. Закона о високом образовању („Службени гласник Републике Српске“, број 73/10) Научно–наставно вијеће Филозофског факултета, на сједници одржаној 26.01.2012. године, бр. 107-4/12, именовало је Комисију за оцјену подобности теме и кан...

УНИВЕРЗИТЕТ У БАЊОЈ ЛУЦИФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ НАСТАВНО-НАУЧНОМ ВЕЋУ ФИЛОЗОФСКОГ ФАКУЛТЕТАПредмет: Извештај о оцени подобности теме и кандидата мр Саше Лакете за израду докторске тезеОдлуком Наставно-научног већа Филозофског факултета Универзитета у Бањој...

Одлуком Научно-наставног вијећа Филозофског факултета Универзитета у Бањој Луци, број: 07/03.435-32/12 од 07.03.2012. године, именовани смо у Комисију за разматрање конкурског материјала и писање извештаја за избор у академска звања по Конкурсу Универз...

Вијећу Филозофског факултета Универзитета у Бањој Луци На основу чл. 91. Закона о универзитету (Службени гласник Републике Српске, бр. 73/10) и одлуке Наставно-научног вијећа Филозофског факултета донете на седници од 20.12.2011. године именована је К...