Навигација

Архива новости

Наставно-научно вијеће Медицинског факултета  именовало је Комисију за писање извјештаја за избор сарадника за ужу научну област Епидемиологија, одлука број:0602-505/2011 од 09.06.2011. године у саставу: 1. Др Јања Бојанић, доцент ужа научна област Епи...

Наставно-научно вијеће Медицинског факултета Универзитета у Бањој Луци на сједници  одржаној 15.03.2012. године, одлуком број: 18-3-228/2012 именовало је Комисију за писање извјештаја за избор сарадника за ужу научну област Патолошка физиологија у сљед...

На основу члана 52. и 138. Статута Универзитета у Бањалуци, те члана 4. и 5. Правилника о пуступку и условима избора академског особља Универзитета у Бањалуци Наставно-Научно вијеће Медицинског факултета на сједници одржаној 07.10.2011. године, донијел...

Наставно-научно вијеће Медицинског факултета Универзитета у Бањој Луци на сједници одржаној 02.02.2012. донијело је Одлуку бр. 18-3-86/2012 о образовању Комисије за разматрање конкурсног материјала и писање извјештаја за избор у академска звања, те име...

Наставно-научно вијеће Медицинског факултета Универзитета у Бањој Луци на сједници одржаној 16.12.2011. године, на основу члана 52. и 138. Статута Универзитета у Бањој Луци, те члана 4. и 5. Правилника о поступку и условима избора академског особља Уни...

Наставно-научно вијеће Медицинског факултета, Универзитета у Бањалуци на сједници одржаној 10.02.2012.год., одлуком број: 18-3-83/2012 именовало је Комисију за разматрање конкурсног материјала и писање извјештаја за избор наставника за ужу научну облас...

Комисија за писање извјештаја по расписаном конкурсу за избор наставника за ужу научну област Нуклеарна медицина у саставу: 1. Др Владимир Обрадовић, редовни професор, ужа научна област Нуклеарна медицина Медицински факултет Београд 2. Др Звездана Рајк...

На основу члана 52. и 138. Статута Универзитета у Бањој Луци, те члана 4. и 5. Правилника о поступку и условима избора академског особља Универзитета у Бањој Луци, Наставно – научно вијеће Медицинског факултета, на сједници одржаној 16.12.2011. године,...

Наставно-научно вијеће Медицинског факултета у Бањалуци, на сједници одржаној 24.11.2011. одлуком број:0602-886/2011 именовало је Комисију за припремање извјештаја за избор наставника за ужу научну област Хирургија у саставу: 1. Др Небојша Станковић, р...

Комисија за разматрање конкурсног материјала и писање извјештаја за избор у академско звање наставника за ужу научну област Механика флуида, за наставне предмете: Механика флуида, Хидраулика и пнеуматика, Хидраулика и пнеуматика мобилних машина и Пропо...

Умјетничко наставно вијеће Академије умјетности Универзитета у Бањалуци на сједници, одржаној 2.2.2012 . године предложило је Сенату Универзитета, расписивање Конкурса за избор у више звање за ужу умјетничку област – ГЛУМА, Сценске игре (I, II, III, IV...

НАУЧНО-НАСТАВНОМ ВИЈЕЋУ РУДАРСКОГ ФАКУЛТЕТА ПРИЈЕДОР УНИВЕРЗИТЕТА У БАЊОЈ ЛУЦИ У складу са чл.138 Статута Универзитета у Бањој Луци и Одлуке број 01/04.3.1094/12 којом је дана 09.04.2012. године расписан Kонкурс од стране Сената Универзитета у Бањој Лу...

Др Перо Дугић,  ванредни професор, Технолошки факултет Универзитета у Бањалуци, ужа научна област: Органска хемијска технологија Др Јасминка Сададиновић, редовни професор, Технолошки факултет Универзитета у Тузли, ужа научна област: Органска хемијск...

Комисија за разматрање конкурсног материјала и писање извјештаја за избор у академско звање сарадника за ужу научну област Архитектонско пројектовање и Урбанизам и планирање простора у саставу: 1. др Миленко Станковић, ванредни професор, ужа научна обл...

Извјештај Комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање за ужу научну област Грађевинске конструкције Игор Милаковић  

Одлуком Научно-наставног већа Електротехничког факултета у Бањој Луци број СП-01-1100/11, именована је Комисија за разматрање конкурсног материјала и писање Извештаја за избор наставника на ужу научну област Рачунарске науке, у саставу: 1. др Зоран Јо...

Вијећу Филозофског факултета Универзитета у Бањој Луци На основу чл. 91. Закона о универзитету (Службени гласник Републике Српске, бр. 73/10) и одлуке Наставно-научног вијећа Филозофског факултета донете на седници од 20.12.2011. године именована је К...

Комисија за писање извештаја Сенату Универзитета у Бањој Луци Посредством Научно-наставног већа Пољопривредног факултета Одлуком Научно-наставног вијећа Пољопривредног факултета, Универзитета у Бањалуци, број:10/3.82-42-7ц/12 од 26.1.2012. године ...

Комисија за писање извештаја Сенату Универзитета у Бањој Луци Посредством Научно-наставног већа Правног факултета Одлуком Научно-наставног већа Правног факултета Универзитета у Бањој Луци бр.12/3.240-II-4/12 од 21.03.2012. године именована је Комиси...

Одлуком Научно-наставног вијећа Електротехничког факултета Унверзитета у Бањој Луци, број SP-01-1094/11 од 19.10.2011. године, именована је Комисија за разматрање конкурсног материјала и писање извјештаја за избор сарадника за ужу научну област Општа е...

1. Др Стоја Јотановић, ванредни професор, Пољопривредни факултет Универзитета у Бањој Луци; ужа научна област: Сточарство, предсједник; 2. Др Лидија Перић, варедни професор, Пољопривредни факултет Универзитета у Новом Саду; ужа научна област: Сточарст...

Комисија у саставу: 1. Др Стоја Јотановић, ванредни професор, Пољопривредни факултет Универзитета у Бањој Луци; ужа научна област: Репродукција и стерилитет животиња, предмети: Репродукција животиња, предсједник; 2. Др Драгутин Матаругић, редовни про...

Комисија у саставу: 1. Др Златан Ковачевић, доцент на Пољопривредном факултету, Универзитета у Бањој Луци; ужа научна област: Заштита здравља биљака и агроекологија, и Ботаника; 2. Др Сњежана Хрнчић, ванредни професор Биотехничког факултета, Универзи...

Извјештај Комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање за ужу научну област Пољопривредна технологија и биотехнологија хране Лидија Томић