Навигација

Архива новости

Одлуком Наставно-научног вијећа Медицинског факултета Универзитета у Бањалуци број 18-3-143/2014 од 04.03.2014. године, именована је Комисија за оцјену подобности теме Мр сц. мед. Зорана Вукојевића за израду докторске тезе под називом „Процјена квалите...

На основу члана 149. Закона о високом образовању ("Службени Гласник Републике Српске" број 73/10) и члана 52. Статута Универзитета у Бањој Луци, Наставно–научно вијеће Медицинског факултета на сједници одржаној дана 04.03.2014. године донијело је одлук...

Одлуком Наставно-научног вијећа Медицинског факултета Универзитета у Бањој Луци број: 18-3-142/2014 на сједници одржаној 04. 03.2014. године, именована је Комисија за оцјену подобности теме и кандидата за израду докторске тезе мр сц. Саше Марина „Утица...

Обавјештавамо јавност да је докторска дисертација, кандидата мр Весне Мрдаљ, под називом"Могућности развоја аграрног сектора Републике Српске на принципима Заједничке аграрне политике ЕУ"дата на увид јавности.Заинтересовани исту могу добити на увид у б...

Закључак о исправци техничке грешке у Извјештају комисије о оцјени урађене докторске тезе кандидата мр Александра Савића

На основу члана 149. Закона о високом образовању ( „Службени гласник Републике Српске“, број: 73/10, 104/11 и 84/12), и члана 54. Статута Универзитета у Бањој Луци, Наставно - научно вијеће Медицинског факултета на сједници одржаној 04. 03.2014. године...

На основу члана 32. Правилника о наставно-научном раду за стицања звања магистра и доктора наука, Наставно-научно вијеће Рударског факултета Универзитета у Бањој Луци, на сједници одржаној дана 18.02.2014. године донијело је Одлуку број: 21/3.60/14 о ф...

На основу члана 32. Правилника о наставно-научном раду за стицања звања магистра и доктора наука, Наставно-научно вијеће Рударског факултета Универзитета у Бањој Луци, на сједници одржаној дана 18.02.2014. године  донијело је Одлуку број: 21/3.59/14 о ...

На основу члана 71. став 7. тачка 6. Закона о високом образовању („Службени гласник Републике Српске“, број 73/10, 104/11, 84/12) Научно-наставно вијеће Факултета, на сједници одржаној 02.12. 2013. године именовало је Комисију у сљедећем саставу: 1. Др...

На основу одлуке Научно-наставног вијећа Филозофског факултета Универзитета у Бњој Луци од 04.07.2013. године, Рјешењем бр. 07/3 1201-7/13 именована је Комисија за оцјену подобности теме и кандидата за израду докторске дисертације кандидаткиње мр Дијан...

Састав Комисије:1. Др Ненад Сузић, редовни професор, ужа научна област Општа педагогија, Филозофски факултет, Универзитет у Бањој Луци, предсједник2. Др Александра Шиндић, доцент, ужа научна област Методика васпитно образовног рада, Филозофски факултет...

На основу одлуке Научно-наставног вијећа Природно-математичког факултета бр. 19/3.2376/13 од 18.09.2013. године именована је комисија за оцјену подобности теме и кандидата за израду докторске тезе под називом: „Makrozoobentos одабраних кренона слива ри...

Одлуком Научно-наставног вијећа Медицинског факултета Универзитета у Бањој Луци број: 18-3-72/2014 од 28.01.2014. године, именована је Комисија за оцјену подобности теме под насловом "Утицај ксилитола на ниво Streptococcus mutans-а у дјеце са смањеном ...

Наставно-научно вијеће Економског факултета Универзитета у Бањој Луци Одлуком број: 13/3.2820-II -11.1/13 од 09.12.2013. године именовало је Комисију за оцјену урађене докторске дисертације мр Сабине Шехић под називом: "Развој модела побољшања пословни...

На основу члана 149. Закона о високом образовању и члана 54. Статута Универзитета у Бањој Луци и члана 20. Статута Економског факултета, Наставно-научно вијеће Економског факултета Универзитета у Бањој Луци на IX сједници одржаној 11.09.2013. године, д...

Одлуком Наставно-научног вијећа Технолошког факултета Универзитета у Бањој Луци бр. 15/3.261-5.2/14 од 13.02.2014. године именовани смо у Комисију за оцјену и одбрану урађене докторске дисертације кандидата мр Александра Савића, под називом "Утицај енз...

Одлуком Наставно-научног вијећа Технолошког факултета Универзитета у Бањој Луци бр. 15/3.261-5.3/14 од 13.02.2014. године именовани смо у Комисију за оцјену и одбрану урађене докторске дисертације кандидата мр Саше Папуге, под називом "Копиролиза отпад...

На основу члана 149. став 1. Закона о високом образовању ("Службени гласник Републике Српске" број: 73/10, 104/11, 84/12 и 108/13) даје се сљедеће Обавјештење о јавној одбрани докторске дисертације кандидата мр Тање Мишлицки Томић   

На основу одлуке Научно-наставног вијећа Природно-математичког факултета број 19/3.3647/13 од 25.12. 2013. године именована је Комисија за оцјену подобности теме и кандидата за израду докторске дисертације под називном "Популационо-еколошке одлике и мо...

На основу члана 149. Закона о високом образовању Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 73/10, 104/11 и 84/12), и члана 54. Статута Универзитета у Бањој Луци, Наставно-научно вијеће Медицинског факултета на сједници одржаној 28.01....

На основу члана 71. став 7. тачка 6. Закона о високом образовању („Службени гласник Републике Српске“, број 73/10), те члана 52. Статута Универзитета у Бањој Луци, Научно наставно вијеће Факултета физичког васпитања и спорта Универзитета у Бањој Луци, ...

Бања Лука, 11.02.2014. ОБАВЈЕШТЕЊЕ Обавјештавамо јавност да је докторска дисертација, кандидата мр Зорице Голић, под називом "Утицај начина коришћења на особине кисело смеђих земљишта на различитим локалитетима подручја општине Власеница" дата на увид ...

На 51. сједници Наставно-научног вијећа Филозофског факултета у Бањалуци, одржаној 16.12.2013. године, изабрани смо у Комисију за оцјену урађене докторске дисертацје под насловом "Систем синтаксичних концесивних јединица у савременом српском језику" ка...