Навигација

Архива новости

Проф. др Влада Вељковић, редовни професор, ужа научна област: Хемијско и биохемијско инжењерство 1, Технолошки факултет Универзитета у Нишу, Лесковац       Проф. др Стеван Попов, редовни професор, ужа научна област: Биотехнологија 1, Технолошки факулт...

На основу члана 71. став 7. Закона о високом образовању (Службени гласник Републике Српске број 73/10) и члана 52. Статута Универзитета у Бањој Луци, Умјетничко-наставно вијеће Академије умјетности је на 3. сједници одржаној дана 08.03.2011. године дон...

Наставно-научно вијеће Медицинског факуклтета, Универзитета у Бањалуци је на сједници одржаној 10.02.2011. године донијело одлуку бр. 0602-124/2011, којом је именована Комисија за разматрање конкурсног материјала и писање извјештаја за избор у сарадник...

Научно-наставно вијеће Медицинског факултета у Бањој Луци, на сједници одржаној 10.02.2011. године, донијело је одлуку  бр.0602-120/2011 којом  је формирана Комисија у саставу: 1. Проф. др  Предраг Грубор, ванредни професор (ужа научна област хирургиј...

Наставно-научно вијеће Медицинског факултета Универзитета у Бањалуци дана 11.02.2011. донијело је Одлуку бр. 0602-119/2011. о образовању Комисије за разматрање конкурсног материјала и писање извјештаја за избор у академска звања те именовало комисију у...

Наставно-научно вијеће Медицинског факултета Универзитета у Бањој Луци, на сједници одржаној 10.03.2011. године, донијело је одлуку број 0602-218/2011  о образовању Комисије за разматрање конкурсног материјала и писање извјештаја за избор наставника за...

Медицински факултет Универзитета у Бањој Луци на сједници Научно-наставног вијећа Медицинског факултета именовало је Комисију за писање извјештаја за избор сарадника за ужу научну област  Психијатрија у саставу:  Др Марија Бургић-Радмановић, ванредни ...

На основу члана 52. и 138. Статута Универзитета у Бањој Луци, те члана 4. и 5. Правилника о поступку и условима избора академског особља Универзитета у Бањој Луци, Наставно-научно вијеће Медицинског факултета на сједници одржаној 10.02.2011. године, до...

Проф. Др Стево Мирјанић, редовни професор, ужа научна област Економика пољопривреде, Пољопривредни факултет у Бањој Луци, предсједник; Проф. Др Никола Вукмировић, редовни професор, ужа научна област Предузетничка  економија,  Економски факултет у Бања...

Др Александар Иванц, редовни професор (ужа научна област: Бихемија и Физиологија животиња), Факултет за Биофарминг Бачка Топола Мегатренд Универзитета у Београду, предсједник Др Драган Микавица, редовни професор, (ужа научна област Зоологија) Пољоприв...

Извјештај Комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање за ужу научну област Специфични језици (Италијански језик) Дејан Малчић по Конкурсу објављеном 25.08.2010. године.doc

Наставно-научно вијеће Медицинског факултета Универзитета у Бањој Луци, на сједници одржаној 10.03.2011. године, донијело је Одлуку број 0602-218/2011 о образовању Комисије за разматрање конкурсног материјала и писање извјештаја за избор наставника за ...

СЕНАТУ УНИВЕРЗИТЕТА У БАЊОЈ ЛУЦИ НАСТАВНО-НАУЧНОМ ВИЈЕЋУ ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКОГ ФАКУЛТЕТА Одлуком Наставно-научног вијећа Природно-математичког факултета Универзитета у Бањој Луци број 341/11 од 17.02.2011. године именовани смо у Комисију за разматра...

Извјештај Комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање за ужу научну област Алгебра и геометрија Бојан Николић.pdf

Др Нада Плавша, доцент, на предметима: Хигијена и превентива болести и Пчеларство, ужа научна област Сточарство, Пољопривредни факултет, Универзитет у Новом Саду, предсједник Др Драгутин Матаругић, редовни професор, на предмету: Физиологија домаћих жи...

Др Драгутин Матаругић, редовни професор, на предмету: Физиологија домаћих животиња, ужа научна област Анатомија и физиологија животиња, Пољопривредни факултет, Универзитет у Бањалуци, предсједник Др Стоја Јотановић, доцент, на предметима: Репродукција...

Комисија за писање извјештаја за избор сарадника за ужу научну област Физикална медицина и рехабилитација у саставу: 1. Др Славица Јандрић, редовни професор за ужу научну област Физикална медицина и     рехабилитација, Медицински факултет Бања Лука,...

На основу члана 52. и 138. Статута Универзитета у Бања Луци, те члана 4. и 5. Правилника о поступку и условима избора академског особља Универзитета у Бања Луци, Наставно-научно веће Медицинског факултета на седници одржаној 11. 02. 2011. године донело...

Научно-наставно вијеће Медицинског факултета Универзитета у Бањој Луци на сједници одржаној 14.12.2010., донијело је одлуку бр. 0602-891/2010 којом је формирана Комисија за писање извјештаја за избор наставника Медицинског факултета у Бањој Луци за ужу...

Извјештај Комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање за ужу научну област Грађанско право и Грађанско процесно право Ђорђе Раковић.doc

Др Сњежана Хрнчић, ванредни професор, ужа научна област Заштита здравља биљакa - Ентомологија, Биотехнички факултет у Подгорици, предсједник Др Радослава Спасић, редовни професор, ужа научна област Ентомологија и Пољопривредна зоологија, Пољопривредни...

КОМИСИЈА у саставу: Проф. др Јанез Хрибар, редовни професор Универзитета у Љубљани (предмет: Технологија намирница биљног поријекла; научно поље: Пољопривредне биљне науке) - предсједник; Проф. др Мирослав Грубачић, редовни професор Универзитета у Б...