Navigacija

Arhiva novosti

Broj: 01/3-623-3/13Datum: 13.03.2013. godine. U skladu sa članom 5. Pravilnika o načinu izbora i broju članova Studentskog parlamenta i izboru studenata u Nastavno-naučna/umjetničko vijeće fakulteta/Akademije i Senata Visoke škole unutrašnjih poslova, C...

Portal učesnika je ulaz u elektronsku administraciju projekata istraživanja i inovacija finansiranih od strane EU, a omogućava usluge za upravljanje prijedlozima i projektima kroz period njihovog trajanja. Trenutno portal pokriva osnovne akcije pod Sedmim o...

Program stipendiranja pod nazivom „Go Styria“ je namijenjen za izuzetne studente iz Jugoistočne Evrope. U zimskom semestru 2013/2014 ukupno biće dodijeljeno 50 stipendija mjeseci. Stipendijski program namijenjen je za studente koji: - su trenutno upisani n...